Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistyksen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistys

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Sanna Kaartovirta
sanna.kaartovirta@aurinkoasot.fi
+358 44 241 8874

Rekisterin nimi:

Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistyksen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asumisoikeusyhdistyksen asiakasrekisteriin tallennetaan ja käsitellään henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asumisoikeussopimuksen hallinnointi ja asiakassuhteen ylläpito.
  • Asumisoikeustoimintaan liittyvien lakien ja säädösten noudattaminen.
  • Asumisoikeusasuntojen hakemusten ja vuokrasopimusten käsittely.
  • Viestintä ja tiedottaminen asumisoikeusasiakkaille.
  • Palveluiden kehittäminen ja laadunvarmistus.
  • Laskutus ja maksujen seuranta.
  • Mahdolliset lakisääteiset velvoitteet.

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin oikeusperusteisiin:

  • Sopimuksen täyttämiseksi, kun henkilötietojen käsittely on tarpeen asumisoikeussopimuksen hallinnoimiseksi.
  • Asumisoikeustoimintaan liittyvien lakien ja säädösten noudattaminen.
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, kuten asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä tiedottaminen.
  • Suostumus, kun se on tarpeen tiettyihin käsittelytarkoituksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistyksen asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
  • Henkilötunnus tai syntymäaika.
  • Asumisoikeusasuntojen hakemustiedot.
  • Vuokrasopimustiedot ja maksutiedot.
  • Asiakkaan suostumukset ja kiellot.
  • Muut tarpeelliset tiedot asiakassuhteen hoitamiseksi.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianomaisen suostumusta. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää ja luovuttaa seuraaville tahoille:

  • Viranomaiset ja lakisääteisiä velvoitteita valvovat tahot, mukaan lukien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).
  • Asumisoikeusasuntojen hakemuksia ja vuokrasopimuksia käsittelevät tahot.
  • Mahdolliset alihankkijat, kuten tietotekniikan palveluntarjoajat ja laskutuspalvelut.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen käsittelytarkoitusten täyttämiseksi. Säilytysajat voivat vaihdella riippuen tietojen luonteesta ja käsittelytarkoituksesta sekä voimassaolevista lainsäädännöllisistä velvoitteista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä henkilöillä on seuraavat oikeudet henkilötietojensa käsittelyyn:

  • Oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja pyytää kopio omista tiedoistaan.
  • Oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen korjaamista.
  • Oikeus tietojen poistamiseen tietyissä tilanteissa.
  • Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.
  • Oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, jos käsittely perustuu suostumukseen.
  • Oikeus siirtää omat henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle tietyissä tilanteissa.

Rekisteröity voi käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tietosuoja-asioissa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

Tietoturva

Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistys huolehtii asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista tietoturvatoimista henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä, tietovuodoilta ja muilta tietoturvariskeiltä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin muutosten ja lakimuutosten vuoksi. Päivitykset julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla, ja viimeisin päivitys on nähtävillä tässä selosteessa. Päivitetty viimeksi: 2.10.2023

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi